Forslag til Forbundsstyret 2023

Det innføres et nytt krav til klubber for å få lisens til å spille i 0. og 1. divisjon menn: Krav om likebehandling av gutter og jenter i klubben 

Klubbens ressursbruk, per spiller, skal være tilnærmet likt fordelt mellom jenter og gutter. På ungdomssiden skal klubben ha minst ett jentelag i hver klasse hvor man har guttelag.

Kriteriet om likebehandling kan oppfylles ved at spillerne tilhører en annen klubb som mottar økonomisk støtte og/eller overføring av kompetanse og ekspertise fra lisenssøker/lisensinnehaver gjennom et skriftlig fastlagt samarbeid som sikrer jentespillere tilsvarende ressurser som gutter hos lisenssøker/lisensinnehaver. Det forutsettes at klubbene er lokalisert i samme by eller region

Bakgrunn

Som NRK kunne dokumentere, er det enorm forskjell på hvor mye ressurser som brukes per jentespiller i forhold til guttespillere blant elitelag. Vi i fotballmiljøet kan ikke være bekjent med en slik forskjellsbehandling av jenter og gutter. Som leder  i et drettslaget, der vi sender både jenter og gutter på utviklingstiltak hos regionale toppklubber, ser en hvor stor forskjellen kan være. 

Og man blir svar skyldig når 13 åringen spør hvorfor det er slik at gutten i klassen får et helt annet og mer profesjonelt opplegg enn henne, når begge er tatt ut på regionale utviklingslag / akademi. 

 Norge har lenge vært et foregangsland når det gjelder like muligheter for jenter og gutter. At jenter får like godt tilbud også innen fotball, som gutter, bør være en selvfølge. 

 For fotballen vil dette være et fremtidsrettet og klokt valg. Det vil bidra til økte interesse og rekruttering blant jenter. Fotballen får stor økonomisk støtte fra det offentlige og næringsliv. 

Et slikt tiltak vil bidra til å sikre et godt omdømme i samfunnet. Kravet kan potensielt være en ekstra økonomisk belastning for lisenssøker/lisensinnehaver. Det kan også ta tid for klubber som ikke har tilfredsstillende tilbud til ungdomsjenter i dag å få etablert dette. 
Det bør derfor være en overgangsperiode, f.eks. tre år. I tillegg kan man se på muligheten for å omdisponering av midler, slik at også NFF bidrar til at dette tiltaket lar seg gjennomføre hos klubbene. 

 Referanse: https://www.nrk.no/sport/xl/isak-15-far-tre-ganger-sa-mye-stotte-av-norsk-fotball-som-helle-15-1.15979680

Empty
Click + to add content