Årsmøte 2024 - 21. mars kl 19:30

 

Dokumenter


Styret, inkludert gruppene

Hovedstyret består av:
Christian Aaserud (ny - tidligare varrep)
Jan Christian Brataas
Johnny Vik (leiar)
Kristina Fielding
Merethe Vårvik Matre
Olene S. Aaarekol
Vararep: Halvor H. Gundersen (ny)

Fotball:
Mats Årvik (leiar)
Stian Haugland (sportsleg leiar)
Astrid Vestbø (ny)
Ådne Nærheim
Rune Hundhammer

Håndball:
Øyvind Øverland (sportsleg leiar)
Evelyn V. Heggen
Eline H. Siglen
Astrid Haugland Gundersen
Anette S. Solheim

Sykling:
Sondre Nordtveit (leiar)
Emelie Vestre
Mikael Opheim
Morten S. Oksnes
Steinar Matre

Svømming:
Bjørn Alvseike

Basket:
Deborah Hustveit

Racket-sport (ny gruppe):
Steffen Toadalen

Trim:
Tor Kalleklev


Anlegg: 
Arne Gunnar Habbestad 

Vedlikehold:
Arve Berge, Joar Thorsen

Protokoll frå Årsmøte


 1. Godkjenne de stemmeberettigete
  Alle medlemmer som er fødd i 2009 eller før er stemmeberettiga, så lenge ein har betalt kontingent.
  22 stemmeberetigge møtte på Årsmøtet

 2. Godkjenne innkallingen
  Innstilling: Sakslista blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 3. Godkjenne sakslisten
  Innstilling: Sakslista blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 4. Godkjenne forretningsorden
  Forretningsorden: Alle stemmeberretiga har talerett. Om ein ønsker ordet held ein opp handa.
  Innstilling: Forretningsorden blir godkjent.
  Beslutning: Godkjent

 5. Velge dirigent
  Johnny Vik blei valgt til dirigent

 6. Velge referent
  Christian Aaserud blei valgt til dirigent

 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  Desse blei valgt: Halvor Helle Gundersen og Sondre Nordtveit

 8. Behandle idrettslaget sin årsrapport
  Innstilling frå hovedstyret: Årsrapporten blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 9. Rapport frå Kontrollkomiteen
  Innstilling frå hovedstyret: Kontrollkomiteen sin rapport blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 10. Presentasjon av planene for Ølen Idrettspark

 11. Behandle regnskap for 2023
  Innstilling: Regnskapet blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2024
  Innstilling: Budsjettet for 2024 blir godkjent
  Beslutning: Godkjent

 13. Vedta plan vidare for Ølen Idrettspark
  Innstilling: Hovedstyret får fullmakt til å jobbe vidare med å fotballhall-prosjektet, inkludert finansieringsplan og inngå eventuelle langsiktige leigeavtalar. Eit årsmøte, evt. ekstraordniært, vil ta endelig beslutning før prosjektet eventuelt blir starta opp.
  Beslutning: Instillinga til Hovedstyret blir godkjent, med ein frist 31.08 for ekstraordinært årsmøte der beslutning tas om ein skal bygge fotballhall, eller ein kunstgrasbae.

 14. Fastsette medlemskontingent
  Innstilling:
  - Kontingenten for alle blir justert opp med 5% (bortsett frå dei fotball, over 19 år då denne er ein god del høgare enn for andre lag)
  - Medlemmer som har verv, og som deltar i aktivitet slepp betale grunnkontingen på kr 1,050 (betaler minimum-kontingent på kr 50 + evt tillegg for junior / a-lag fotball)
  - Familiekontingent blir 2,500 kr.

  Beslutning: Godkjent. Med innspel: Hovedstyret bes sjå på korleis ein skal forholde seg til at ungdomspelarar på håndball, basket og sykling må eigen lisens til forbunda i tillegg.


 15. Forslag frå medlem: Innføring av lagkasse for cup og sosiale arrangement: 
  Bakgrunn for forslaget: Det kan vera positivt og motiverende for spillere om man fikk ha egne innsamlingar til lagkasse for cup og sosiale arrangement slik man har det i andre idrettslag.

  Innstilling: 
  Styret ønsker ikkje at ein innfører lagkonto. Ein opplever at dugnadar som går til fellesskapet er positivt. Eigne lagkontoar kan forsterka forskjellane mellom laga. F.eks. ved at personar med godt nettverk kan sørge for rimelige og betre tilbod til sitt lag, enn kva andre får.
  Idrettslaget foreslår heller at ein i lag med laga kjem fram til faste dugnadsprosjekter - f.eks. eit årleg arrangement som går til å finanserie alle laga som skal på cup.

  Beslutning: Innstillinga frå styret blei godkjent.

 16. Forslag frå medlem:  Ikkje låse kva cup ein skal reise på frå ein er 13 år
  Bakgrunn: Norway Cup kan vera dyrt. Og alle lag synst ikkje det er den rette cupen å reise på.

  Innstilling: Laga velger sjølve kva cup de reiser på, innanfor retningslinjer som fotballstyret vil utarbeide.

  Beslutning: Innstillinga frå styret blei godkjent.


 17. Valg - hovedstyret og leiarar av gruppene
  Valgkomiteen la fram sine kandidatar 

  Leiar hovedstyret: Johnny Vik
  Nestleiar: Olene S. Aarekol
  Styremedlem: Kristina Fielding
  Styremedlem: Jan Christian Brataas
  Styremedlem: Christian Aaserud
  Varamedlem: Halvor H. Gundersen
  Leiar, fotball: Mats Årvik
  Leiar, håndball: Styret får mandat til å velje ny leiar 
  Leiar, sykling: Sondre Nordtveit
  Leiar, svømming: Bjørn Alvseike
  Leiar, racket-sports (ny gruppe under oppretting): Steffen Toadalen
  Kontrollkomite: Jan Børge Landro. Styret får mandat til å velje ein til i kontrollkomiteen
  Valgkomite: Stian Berge. Styret får mandat til å velje ein til i valgkomiteen
  Leiar, vedlikehold: Arve Berge
  Nytt medlem i fotballstyret: Astrid Vestbø
  Nytt medlem i håndballstyret: Evelyn V. Heggen

  Beslutning: Valget er godkjent


Empty
Click + to add content