Årsmøte 2022 - Saksliste


 1. Godkjenning av de stemmeberettiga medlemmene
  Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av saklista
 8. Behandle idrettslaget si årsberetning
  Styret og grupper legger fram sine årsberetning
 9. Behandling av saker
  1. Status på arbeidet med nye idrettsanlegg, og prioritering framover
   Anleggsgrupppa legg fram sitt arbeid med anlegg.
   Årsmøtet tar stilling til kva anlegg som skal prioriterast.
   Forslag fra fotballgruppa: På grunn av meir behov for meir banekapasitet, ønsker ein at ny fotballbane blir prioritert. Dette kan vera ein 9-er bane (70x50m)
  2. Samarbeidsavtalen mellom Vindafjord og Ølen IL på fotball, for 12 år og eldre
   I over ti år har ein hatt ein avtale med VIL om at gutane fra VIL kjem til Ølen, og jentene blir organisert i VIL (tidligare fra 13 år, nå fra 12 år). Avtalen skal gjennomgås årlig. Avtalen blei oppdatert i 2019, men har ikkje blitt godkjent av styret eller årsmøtet.

   Fotballgruppa foreslår at denne blir godkjent, med eit ekstra punkt:
   "Banane til den klubben som har ansvaret for laga, blir i utgangspunktet nytta. Dersom det er ledig kapasitet kan styrene i klubbane avtale vederlagsfritt bruk av den andre klubben sine banar."
  3. Ølen IL sitt fotballakademi - vegen vidare 
   Ølen IL prøvde ut "fotballakademi" i fjor. Over 100 deltkarar fra alderen 8-14 deltok nokre lørdagar/søndagar i haust, fra ØIL og naboklubbane (VIL, Etne IL, Skjoldar). Tilbudet var gratis og åpent for alle.
   Fotballgruppa foreslår:
   - Me fortsetter med samme opplegg for 8-12 år
   - Det blir eit eige opplegg for 12/13 opp til 15/16 med fleire økter fredag ettermiddagar i ein periode om våren og hausten. Dette tilbodet blir også åpent for alle som er interessert i ekstra trening, og gratis, for alle medlemmer i Ølen, Vindafjord, Etne.
   Fotballgruppa ønsker å sjå på muligheten for å skaffe eigen sponsor for dette tilbodet
  4. Formell nedlegging av orienteringsgruppa
   Denne har vært organisert i Vindafjord Orienteringsklubb i mange år. Men det har ikkje blitt formalisert på ein tilfredstillande måte at Ølen IL ikkje har ei orienteringsgruppe.
 10. Fastsette kontigent (medlemsavgift)
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Vedta idrettslagets budsjett
  Forslag til budsjett for heile idrettslaget inkludert gruppene
 13. Valg
 14. Avslutning av årsmøtet


Empty
Click + to add content